swthr

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες  «Ο ΣΩΤΗΡ»,  λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία «Ο ΣΩΤΗΡ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

προσκαλεί

τα άτομα με νοητική αναπηρία, τα οποία διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή  υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για ατόμα με αναπηρία «Ο ΣΩΤΗΡ 1».

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, 5 ημέρες εβδομαδιαίως (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 7:00-15:00 (Α΄ Βάρδια) για 12 άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα:

 • Η μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο
 • Η διαμονή και η διατροφή τους
 • Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής
 • Προγράμματα ατομικής και ομαδικής άσκησης
 • Εκπαίδευση σε αυτοεξυπηρέτηση και εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
 • Δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ορίζεται σε 36 (τριάντα έξι) μήνες με έναρξη: 02/09/2019 και λήξη: 01/09/2022.

Το Κέντρο δε δύναται να προβεί στην είσπραξη οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους/ες για την παροχή των υπηρεσιών.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1)       Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα). Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλεια του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος του, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμοδίου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμοδίου οργάνου του ιδρύματος.

2)       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ σε περιπτώσεις ατόμωμ που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της αδείας διαμονής σε ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

3)       Αντίγραφο ή εκτύπωση ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2018 ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

4)       Αντίγραφο της βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.

5)       Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος και του ωφελούμενου.

6)       Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/ κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.

7)       Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/ κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των Α.με.Α, απαιτείται αντίγραφο της βεβαίωσης της αναπηρίας του/ τους εν ισχύ.

8)       Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).

9)       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του ν.1599/1986 του ωφελούμενου ή του νομίμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:

I.            δεν λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και

II.            δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

10)   Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/ θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ κ.α:

I.            Σχετική βεβαίωση του ρμοδίου οργάνου/ νομίμου εκπροσώπου του ιδρύματος/ θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για τη συμμετοχή του στην Πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/ αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.

II.            Συνοπτική έκθεση διεπιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης/ θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ κα. Η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών / εγγράφων των ανωτέρω σημείων 2,3,5 και 8, δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμοδίου οργάνου του ιδρύματος.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ:

 • Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
 • Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου
 • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα)
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Εργασιακή κατάσταση του γονέα/ νομίμου κηδεμόνα

Αναλυτικά η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
 1. Τύπος πλαισίου διαμονής
Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ κ.α.40
Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/ οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ)10
 1. Ασφαλιστική ικανότητα
Ανασφάλιστος / η30
Ασφαλισμένος/η10
 1. Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος
Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας*20
Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας10
 1. Οικογενειακή κατάσταση
Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)12
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών12
Τρίτεκνοι/ Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του ωφελούμενου8
 1. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/ νομίμου κηδεμόνα
Άνεργος/η10
Εργαζόμενος / η5

 

* Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι της φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ.  Για το έτος 2017 (Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ 22.06.2018 «Κίνδυνος Φτώχειας»)  ορίζεται σε 4.560 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 0.5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0.3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Το Κέντρο θα βαθμολογήσει και θα κατατάξει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και θα τους επιλέξει με βάση τον αριθμό των 12  (δώδεκα) θέσεων που έχουν εγκριθεί.

Η ανάρτηση των πινάκων θα γίνει στις  09/08/2019, ημέρα Παρασκευή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kentroameasotir.gr

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί εις διπλούν, πρωτότυπη και αντίγραφο αυτής.  Έξω από τον φάκελο της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 • τα στοιχεία του ωφελούμενου
 • η ένδειξη  «Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ «Ο ΣΩΤΗΡ»».

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στο Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ», στη διεύθυνση Καρυωτάκη 3, 546 45, Θεσσαλονίκη, μέχρι την Τρίτη, 06/08/2019 και ώρα 12:00μ.μ.

Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την Τρίτη, 06/08/2019 και ώρα: 12:00μ.μ. , δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η παρούσα διατίθεται από το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες « Ο ΣΩΤΗΡ» στον ελληνικό ημερήσιο τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Κέντρου, στη διεύθυνση www.kentroameasotir.gr, καθώς επίσης και στις  ιστοσελίδες: www.posgamea.gr , www.esamea.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • να στείλουν τα ερωτήματα τους στα e-mail του Κέντρου (info@kentroameasotir.gr)
 • να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα του Κέντρου (2310820655 & 2310820455)
 • να προσέλθουν στα γραφεία του φορέα μας (Ταχ. Δ.νση: Καρυωτάκη 3, 54645, Θεσσαλονίκη)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ το σχόλιό σας
Το όνομά σας εδώ